Aydınlatma Metni

LÜLEBURGAZ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME/AYDINLATMA METNİ

 
LÜLEBURGAZ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. (Medikent Hastanesi) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine azami hassasiyet göstermekteyiz. Medikent Hastanesi olarak, kişisel verilere yönelik tüm işlemleri 6698 sayılı kanuna uyumlu olarak yapmaktayız.
 
Değerli ziyaretçi, bu kapsamda sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin korunması hakkında aydınlatmak/bilgilendirmek isteriz.
 
Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgisi
 
İşbu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre hazırlanmış olup, Özel Lüleburgaz Sağlık Hizmetleri A.Ş. sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi, veri işleme amaçlarını belirlemesi, veri işleme sisteminin kurulması ve işletilmesi sebebiyle veri sorumlusudur. Medikent Hastanesi tarafından, kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, kanun tarafından ilgili kişi olarak kabul edilmektedir.
 
Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10’ncu maddesine göre, veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri, veri işleme ile ilgili konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.
 
Bu metin, ilgili kişi olarak sizi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup, ilgili kişinin (veri sahibinin) ve veri sorumlusunun hak ve yükümlülüklerini içermektedir.
 
Veri Sorumlusunun
Adı/Soyadı / Unvanı : Lüleburgaz Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Vergi Numarası : 6090375330
Vergi Dairesi : … Vergi Dairesi
Posta Adresi : Dere Mah., Edirne Asfaltı Küme Evleri Özel Medikent Hastanesi No:6 Lüleburgaz/Kırklareli
Telefon : (0288) 417 50 50
E-posta : info @medikent.com.tr
İnternet Adresi : medikent.com.tr
 
Kişisel Veri İşleme Amaçları ve İşlenen Veriler
 
Ziyaretçiye yönelik, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve çalışan adaylarımız da dahil olmak üzere Fiziksel Mekan Güvenliği Temini amaçlarına yönelik olarak aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir.
 
Site ziyaretçisine yönelik işlenen veriler ise aşağıda yer alan kişisel verilerdir.
• Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi
 
Belirtilen veri kategorilerinde hangi verilerin bulunduğu ise veri sorumlusu olarak düzenlediğimiz veri haritasında ayrıntılı olarak bulunmaktadır.
 
Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
 
Ziyaretçiye yönelik olarak kişisel veriler,
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
İşlenen Kişisel Veriler Edinim Yöntemi
 
Kişisel veriler, elektronik ortamda işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır.
 
Kişisel Veri Aktarım ve Amaçları
 
Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.
 
İşlenen kişisel veriler; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine ya da idari makamlara, Lüleburgaz Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. İş ortağı, İştirak ve bağlı ortaklıklar, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine mevzuatlarda öngörülen amaç̧ ve sınırlamalar dahilinde ve 6698 sayılı yasanın 8. ve 9. maddelerinde yer alan yükümlülükler kapsamında paylaşılabilir.
 
Veri Sorumlusu Hak ve Yükümlülükleri
 
Veri sorumlusu olarak, 6698 KVKK ile diğer ilgili kanunlara uygun olarak kişisel verileri işleme, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önleme, kişisel verilerin güvenli bir şekilde işlenmesi ve muhafazası için teknik ve fili imkanlar doğrultusunda yeterli güvenlik tedbirlerini alma hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır.
 
Kişisel Verileri gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz. Kişisel Veriler ‘in korunması Şirketimiz için önemli bir konudur. Kişisel Verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari her türlü önlemi alınmaktadır. Kişisel Veriler’i işlerken genel kabul görmüş güvenlik teknoloji standartları kullanmaktadır. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almamıza karşın, şirketimize ait internet sitesine ve veri işleme sistemlerimize yönelik yapılan saldırılar sonucunda Kişisel Veriler ’in zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alırız.
Aşağıda belirtilen hususların asgari birinin olması durumunda, KVKK madde 5 ve 6 da belirtildiği üzere, açık rıza alınmasa dahi kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.
• İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi.
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması.
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
• İlgili kişinin (veri sahibi) kendisi tarafından alenileştirilmiş̧ olması.
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
• Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi.
• Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi.
 
Veri Sahibi Hak ve Yükümlülükleri
 
Veri sahibi 6698 sayılı kanunun 11. Maddesinde yazılı haklara sahiptir.
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
Talep ve Başvuru
 
Yukarıda belirtilen tüm haklarınızı kullanmak için başvuru formunu ve kullanmak istediğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren metni aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak veri sorumlusu olarak Medikent Hastanesi’ne gönderebilirsiniz.
 
• Dere Mah., Edirne Asfaltı Küme Evleri Özel Medikent Hastanesi No:6 Lüleburgaz/Kırklareli adresine ıslak imzalı talep dilekçenizle iletebilirsiniz.
• Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmış talebinizi luleburgazozelsaglik@hs03.kep.tr  elektronik tebligat adresine iletebilirsiniz.
 
Talebiniz bize ulaştıktan sonra 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır.
 
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından getirilecek yeni düzenlemeler kapsamında gelecekte vuku bulacak tüm gelişmelere göre aydınlatma metnin de değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
 
İşbu metin tarafınıza iletilmekle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafınıza aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmiştir.